پس از Cooney او سوار طولانی بر روی یک عضو است کلیپ سسکی

Views: 51
او این کار را با کارآمد انجام می دهد ، یک زن را با زبان خود بین کلیپ سسکی پاهایش نگه می دارد. آن مرد خارهایی روی صورت خود دارد که علاوه بر این تبدیل به سبزه ای با موهای بلند می شود. دختر گلوله های خود را بر روی اسب سوار می کند و او را به سنگ میخک می زند و او به سرعت در تنه خود می پرید.