مجبور به خوردن مردم است فیلم سک۳۰ خارجی

Views: 30
دخترک به یک نیمکت در خیابان گره خورده است ، و او با یک لقمه شروع به فیلم سک۳۰ خارجی تحقیر خود در ملاء عام می کند. مردم از کنار آن می روند و او می بیند که پاهای او باز است ، الکترود در قسمت داخلی ران او قرار می گیرد و دخترک شکنجه می شود. سپس همه اینها را با او در قطار تکرار می کنیم ، در زیر پل در خروجی زیرگذر ، دخترک مجبور به عضویت عضوی می شود ، افرادی که از کنار آن عبور می کنند ، حتی به حسادت هم توجه نمی کنند